ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านท่าฉัตรไชย


-ตำนานรักสารสิน ถิ่นมอเกล็น แดนวัฒนธรรม - บ้านท่าฉัตรไชย เดิม เรียกบ้านแหลมหลา ในสมัยรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสจังหวัดภูเก...
...

-ตำนานรักสารสิน ถิ่นมอเกล็น แดนวัฒนธรรม -

บ้านท่าฉัตรไชย เดิม เรียกบ้านแหลมหลา ในสมัยรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสจังหวัดภูเก็ต บริเวณแหลมหลา ได้สร้างศาลาส าหรับประทับรับเสด็จ บน หลังคาที่ฉัตร เป็นเครื่องหมายของพระมหากษัตริย์ไทย ศาลาดังกล่าวอยู่บริเวณริมทะเล ซึ่งเรียกว่า ท่า จึงเป็นที่มาของ”ท่าฉัตรไชย” ต่อมาชาวบ้านมักจะเรียก ท่าฉัตรไชยมากกว่า แหลมหลา จึง เรียกชื่อเป็นทางราชการว่า “บ้านท่าฉัตรไชย” หมู่ที่ ๕ ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตจนถึง ปัจจุบันนี้

ติดต่อชุมชนนายสมพร แทนสกุล

ติดต่อ : 087-2849676