ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านบางเทา-เชิงทะเล


- หาดสวย ทะเลใส สับปรดหวานฉ่ำ ข้าวยำ รสเด็ด - ตำบลเชิงทะเล เดิมเป็นตำบลที่อยู่ติดบริเวณชายหาด น้ำทะเลท่วมไม่ถึง มีพื้นที่ติดกับบริเวณชายหาด จึงเรียกว่าตำบ...
...

- หาดสวย ทะเลใส สับปรดหวานฉ่ำ ข้าวยำ รสเด็ด -

ตำบลเชิงทะเล เดิมเป็นตำบลที่อยู่ติดบริเวณชายหาด น้ำทะเลท่วมไม่ถึง มีพื้นที่ติดกับบริเวณชายหาด จึงเรียกว่าตำบลเชิงทะเล ปัจจุบันมีหาดสุรินทร์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ประมง ค้าขาย และรับจ้าง มีทั้งชุมชนชาวพุธและอิสลามอยู่ร่วมกัน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการผลิตสินค้าเกษตรและมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกด้วย

ติดต่อชุมชนนายสนธยา คงทิพย์

ติดต่อ : 062-2287896