ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านแขนน (หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง)


- สืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมโนราบิก เรียนรู้วิถีชีวิตพื้นถิ่นถลาง - หมู่บ้านแขนน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  มีเนื้อที่ปร...
...

- สืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมโนราบิก เรียนรู้วิถีชีวิตพื้นถิ่นถลาง -

หมู่บ้านแขนน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร  พื้นที่บางส่วนติดกับอุทยานแห่งชาติเขาพระแทว เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา เพราะมีหลักฐานทางโบราณสถาน คือ หลักสถูปโบราณ ๓ องค์ มีวัดร้าง ๑ แห่ง และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรสตรีไทยท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร  ตอนสู้รบกับพม่าเพื่อรักษาเมืองถลาง  เดิมบ้านแขนนมีพื้นที่กว้างขวางมีอาณาเขตตั้งแต่ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อกรวด ไปจรดเทือกเขาพระแทว แต่ต่อมามีการแยกพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วน คือ หมู่ที่ ๒ บ้านแขนน และหมู่ที่ ๑๑ บ้านควน  สำหรับชื่อที่มาของหมู่บ้าน คำว่า บ้านแขนน มาจากข้อสันนิษฐาน ๒ ข้อ ดังนี้

ข้อแรก  บ้านแขนนน่าจะมาจากคำว่า “บ้านบางแน่น” เมื่อพูดเร็วๆและพูดสั้นๆ ตามสำเนียงคนภูเก็ต จึงกลายเป็นคำว่า บ้านแขนน  ซึ่งไม่มีความหมาย ส่วนที่มาของบ้านบางแน่น น่าจะมาจากเขตหมู่บ้าน มีคลองขนาดเล็ก(น้ำบาง) ไหลผ่านจำนวนหลายสาย ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาพระแทว เช่น บางอู บางใหญ่ และบางไอ้จุก  ทำให้เกิดความหนาแน่นของคลองหลายสาย

ข้อที่สอง  บ้านแขนนน่าจะมาจากคำว่า “บ้านเสน่ห์” เพราะในสมัยโบราณบ้านแขนนมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการทำเสน่ห์ยาแฝด มีหมอเสน่ห์ผู้มีวิชาความรู้ที่ชำนาญเรื่องการทำเสน่ห์ให้คนรักคนหลง และต่อมาเรียกเพี้ยนตามสำเนียงคนภูเก็ตจากบ้านเสน่ห์เป็น บ้านแหนน และบ้านแขนน ในปัจจุบัน

ติดต่อชุมชนว่าที่ ร.ไตรบัญญัติ จริยะเลอพงษ์

ติดต่อ : 086-6821371

นางธัญลักษณ์ จริยะเลอพงษ์

ติดต่อ : 081-8956864