ลำดับ รหัสทะเบียน
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 5-83-01-07/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงบ้านเกาะโหลน ภูเก็ต 13/4 หมู่ 3 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
2 8-83-01-07/1-0012 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรืองหางยาวท่องเที่ยวบ้านเกาะโหลน 43 หมู่ 3 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
3 5-83-01-01/1-0037 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพอเพียง 46 หมู่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
4 5-83-01-07/1-0017 วิสาหกิจชุมชนมุสลิมสปาบ้านบางคณฑี 48 หมู่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
5 5-83-01-07/1-0022 วิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 64/10 หมู่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
6 5-83-01-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บราไวย์ภูเก็ต 75/8 หมู่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
7 5-86-01-07/1-0022 วิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาตำบลราไวย์ 96/1 หมู่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
8 5-83-01-07/1-0020 วิสาหกิจชุมชนรวมไอเดียเพ้นท์ 48/7 หมู่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
9 5-83-01-07/1-0011 วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวตำบลราไวย์ ภูเก็ต 32/40 หมู่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
10 5-83-01-07/1-0008 วิสาหกิจชุมชนลูกปัดรวมใจราไวย์ 74/2 หมู่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
11 5-83-01-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางคณฑีสุขสันต์ 32 หมู่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
12 5-83-01-07/1-0024 วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 8/1 หมู่ 5 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
13 5-83-01-07/1-0026 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้าแยกรวมใจ 16/3 หมู่ 5 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
14 5-83-01-07/1-0039 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าบ๋าเต๊ะสตรี 17/1 หมู่ 5 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
15 8-83-01-07/1-0012 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาชายหาดส่งเสริมอาชีพบ้านบางคณฑี 72 หมู่ 5 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
16 8-83-01-07/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร่มในหาน 63/1 หมู่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
17 5-83-01-07/1-0014 วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ราไวย์-ในหาน 58/25 หมู่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต