การแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดอันดามันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหาร

กิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดอันดามัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย-อินโดนีเซีย

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้งาน ม.อ.วิชาการ PSU Open House 2016 ภายใต้กิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดอันดามัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย-อินโดนีเซีย โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร6 ชั้น1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวรายงาน รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวเปิดงาน Mr.Triyogo Jatmiko กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา กล่าวแสดงความยินดี การจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ร่วมกับคณะต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการราไวย์โมเดลในปี2558 และปีนี้ชุมชนราไวย์ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เพียงชุมชนเดียว ในโครงการ Village to the...

อ่านต่อ

การจัดทำหลักสูตรผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองกะทู้

วชภ จัด โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำหลักสูตรผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำหลักสูตรผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้สูงวัย ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์  อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 60 ท่าน และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มอบคูปองการตรวจคุณภาพการนอนในราคาพิเศษ นอกจากนี้โรงพยาบาลดีบุกนำคณะคุณหมอและพยาบาลมาร่วมตรวจสุขภาพผู้สูงวัยที่เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ ภายในงานผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต นำเสนอร่างหลักสูตรให้กับผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาของหลักสูตรนั้น ๆ และเน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และแบ่งกลุ่มดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาเป็นผู้ชี้แนะให้ความรู้ตลอดการประชุม ดังนี้ นายคุ้ง กิตติวัฒน์ – อดีต สาธารณสุขนิเทศเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข นางสาวภาวินี มหิมา –...

อ่านต่อ

หลักสูตรพัฒนาผู้สูงวัย เทศบาลเมืองกะทู้

โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้สูงวัย เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้สูงวัย ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ ทางวิทยาลัยจึงจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ ให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงขอเรียนเชิญ ผู้สูงวัยในเขตเทศบาลกะทู้ทุกท่าน ร่วมเสนอความคิดเห็นในโครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้สูงวัย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ** โดยมีรถรับส่ง พร้อมกันหน้าเทศบาลเมืองกะทู้ เวลา 12.30 น.** ภายในงานมีกิจกรรมลุ้นของรางวัล Voucher Sleep test จาก Brain Health Institute หรือศูนย์ตรวจวิเคราะห์และเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำนวน 50 รางวัล รายละเอียด Voucher Sleep test สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

อ่านต่อ

ประกาศวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต รายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)   หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 8 จังหวัดภูเก็ต —————————————————–           ตามที่วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ดำเนินการสอบประมวลความรู้ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 8 จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 นั้น           บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว   วิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 8 จังหวัดภูเก็ต ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ  สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ให้สอบซ่อมครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่...

อ่านต่อ

OSM

Seminar on ASEAN Community-Based Tourism 2016

” Seminar on ASEAN Community-Based Tourism 2016 “ โดยในวันที่ 19 -20 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ภายในพิธีเปิด ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวรายงาน นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน H.E. Mr. Ahmad Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี และรศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมมากมาย เช่น กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนจากประเทศไทย กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนจากอินโดนีเซีย อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจากทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และUniversity Islam Malang และตัวแทนจากการท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย

อ่านต่อ

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

ศึกษาดูงานการให้บริการทางการแพทย์ในระดับนานาชาติของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย คณะอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศเวียดนามและอินโดนิเซีย เดินทางเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการให้บริการทางการแพทย์ในระดับนานาชาติของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

อ่านต่อ

Osm andaman

กิจกรรมฝึกอบรมจัดทำคู่มือมาตรฐานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมจัดทำคู่มือมาตรฐานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2559 ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดกิจกรรมฝึกอบรมจัดทำคู่มือมาตรฐานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ภายใต้ โครงการสร้างมาตรฐานเสริมองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว กลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชนภายในกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดย ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา อาจารย์ประจําคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยากรในกิจกรรมนี้

อ่านต่อ