ภาพการอบรมมัคคุเทศก์

PHOTO GALLERY มัคคุเทศก์

    หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)รุ่นที่2 จังหวัดภูเก็ต หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)รุ่นที่2 จังหวัดพังงา  หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)รุ่นที่8 จังหวัดภูเก็ต      หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง)รุ่นที่8  หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)รุ่นที่1  

อ่านต่อ

ประชุมมัคคุเทศก์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดหารือมัคคุเทศก์ภูเก็ตในการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดหารือมัคคุเทศก์ภูเก็ตในการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์   เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดประชุมหารือกับนาย ศุภชัย วัฒนพรินทร นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดภูเก็ต นายกฤช เทพบำรุง นายกสมาคมมัคคุเทศก์อันดามันพร้อมสมาชิกเข้าร่วม โดยทางที่ประชุมได้เปิดให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำกิจกรรมระหว่างมัคคุเทศก์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ รวมไปถึงมัคคุเทศก์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และสมาคมกับสมาคมเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

อ่านต่อ

โครงการจัดทำ Website 
และป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต(นำร่อง)

ประชุม โครงการจัดทำ Website และป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตประชุม โครงการจัดทำ Website และป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต(นำร่อง)   เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดประชุมเพื่อหารือความต้องการในโครงการจัดทำ Website และป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต(นำร่อง) โดยมีตัวแทนจากเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ โดยหลังจากการหารือ ที่ประชุมได้มีการสอบถามความเห็นในรายละเอียดที่จะมีในป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างๆ โดยมี ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา อาจารย์จากคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ รวมไปถึงผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต แต่ทั้งนี้ข้อสรุปและรายละเอียดของป้ายจะมีการหารือเพื่อหาข้อสรุปและรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป  

อ่านต่อ

โครงการกำหนดการสำรวจความพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

วชภ. เข้าร่วมโครงการกำหนดการสำรวจความพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ โครงการกำหนดการสำรวจความพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพ   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการกำหนดการสำรวจความพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพพร้อมขายในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เมื่อวันที่ ๕-๙ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต (ทพจ.) ร่วมกับคณะกรรมการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สาขาภูเก็ต (ททท. ภูเก็ต),  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (มอ.ภูเก็ต),สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะลันตา, สมาคมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมคือ เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสตูล, คณะการท่องเที่ยวนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ. ภูเก็ต), สำนักงานเกษตร จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆที่ได้รับคัดเลือกของจังหวัดอันดามัน โดยเริ่มจากสองชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดภูเก็ต คือ ชุมชนเมืองเก่าภูเก็จและชุมชนเกาะโหลน ตำบลราไวย์ โดยในพื้นที่ของชุมชนเกาะโหลน ตำบลราไวย์นั้นเป็นพื้นที่ภายใต้การผลักดันของโครงการ ๑ คณะ ๑ ชุมชนเข้มแข็ง ที่จัดทำขึ้นภายใต้การนำของ ดร.อภิรมย์...

อ่านต่อ

card1-1

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(2) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ – เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อ – เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว – เคยถูกเพิกถอนในอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และยังไม่พ้น กำหนด 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ – เคยถูกเพิกถอนในอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ – เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ มีความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีมาก มีความสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ/จีน) อยู่ในระดับดี หากมีความสามารถทางด้านภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน ภาษามาลายูกลาง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ขอให้เทียบวุฒิการศึกษาให้แล้วเสร็จ...

อ่านต่อ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มัคคุเทศก์เฉพาะ(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มัคคุเทศก์เฉพาะ(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปีบริบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือ เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ สามารถ ฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยได้ และสามารถใช้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ