คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทยเฉพาะพื้นที่)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทยเฉพาะพื้นที่) เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปีบริบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือ เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ สามารถ ฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยได้

อ่านต่อ

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้ 1. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 6. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด

อ่านต่อ

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้ 1. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 6. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด

อ่านต่อ

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์ทั้วไป ต่างประเทศ

  ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้ 1. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา( สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 6. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด

อ่านต่อ

บรอนซ์1พังงา

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต รับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร เปิดรับเอกสารการสมัคร วันนี้ – 24 เมษายน 2560  ระยะเวลาการอบรม อบรม 8 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม 2560 เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.  ณ มหาวิทยาลงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต(กะทู้) ออกฝึกภาคปฎิบัติประมาณ 10 วัน สามารถเลือกภาษาในการอบรม 1. ภาษาอังกฤษ 2.ภาษาจีน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือ เป็นโรคติดต่อ...

อ่านต่อ

faqs

learner Information FAQs

        วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเปิดอบรมบัตรประเภทไหนบ้าง  > วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เปิดอบรม 1.บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) || บัตรสีชมพู 2.บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ทางทะเลชายฝั่ง) || บัตรเหลือง 3.บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) || บัตรบรอนซ์   บัตรแต่ละประเภทใช้เวลาในการอบรมเท่าไหร่   > บัตรสีชมพู > บัตรเหลือง > บัตรบรอนซ์ 200 ชั่วโมง

อ่านต่อ

การขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์

การขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์

การขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ เอกสารหลักฐานประกอบคําขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ขอใหม่) 1. แบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.10)     (ดาวน์โหลด) 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 3. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส หรือเอกสารสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 5. สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสําเนาทรานสคริปต์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง/ หรือสําเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ยื่นเอกสารฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย (ทางวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดเตรียมไว้ให้) 6. ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราของสถานพยาบาล (ยื่นเอกสารฉบับจริง) หรือ ตามแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลด) 7. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จํานวน 200 บาท *สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัด ภูเก็ต ให้เขียน ใบรับรองทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาเฉพาะกาลโดยเจ้าบ้าน (ใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าบ้าน) (ดาวน์โหลด)*...

อ่านต่อ