poster

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) download

อ่านต่อ

poster

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต รับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต กรมการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 จังหวัดภูเก็ต นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร เปิดรับเอกสารการสมัคร วันนี้ – 14 มีนาคม 2561  สอบคัดเลือก 18 มีนาคม 2561 ระยะเวลาการอบรม อบรม 26 มีนาคม – 17 มิถุนายน 2561 เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-18.00 น.  (อบรมทุกวัน จันทร์-อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต(กะทู้) ออกฝึกภาคปฎิบัติประมาณ 10 วัน สามารถเลือกภาษาในการอบรม 1. ภาษาอังกฤษ 2.ภาษาจีน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า...

อ่านต่อ

ภาพการอบรมมัคคุเทศก์

PHOTO GALLERY 2561

    กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 2561  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลคอนเทนต์           โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 จังหวัดภูเก็ต           กิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” ในงาน ม.อ.วิชการ 2561   โครงการวิจัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต    โครงการฝึกอบรมเพื่อเปลี่ยนถ่ายบัตรมัคคุเทศก์  

อ่านต่อ

PR-template

ขอสำรวจรายชื่อผู้ที่สนใจฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ ในหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรบรอนซ์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ขอสำรวจรายชื่อผู้ที่สนใจฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ ในหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรบรอนซ์ (ใช้เวลาในการอบรม 224 ชั่วโมง) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา สามารถสื่อสารได้ดีในภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน – รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร >> https://goo.gl/Sia6hm – อบรมประมาณปลายเดือน มีนาคม 2561 – ค่าลงทะเบียนประมาณ 46,300 บาท หากมีงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียน อาจจะลดลง 50% หรือ ฟรี โดยวิทยาลัยกำลังพยายามหางบประมาณมาสนับสนุน อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าอาหารว่าง กระเป๋าและเอกสารประกอบการอบรม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร (บางมื้อ) และค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการศึกษานอกสถานที่ไม่ต่ำกว่า 10 วัน อบรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (กะทู้) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08...

อ่านต่อ