Slide2

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่3 บัตรสีบรอนซ์เงิน

!!!!เปิดรับสมัครแล้ว!!!! วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่3 บัตรสีบรอนซ์เงิน บัดนี้ – 7 ก.พ.62 :: เปิดรับสมัคร 9 ก.พ.62 :: สอบคัดเลือกผู้เข้าอบรม พร้อมส่งเอกสารประกอบ > http://bit.ly/2Lyrcn0  11 ก.พ.62 :: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 11 – 13 ก.พ.62 :: ชำระค่าลงทะเบียน อบรมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 28 เมษายน 2562 ฝึกอบรมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา08.30 – 18.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...

อ่านต่อ

54518898_2015001678803067_2391643399087194112_n

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง (ภูเก็ต)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง (ภูเก็ต) เเจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงการ | ขยายเวลารับสมัคร จนถึง 12 เมษายน 2562 และปรับเปลี่ยน การชำระค่าอบรมเป็นแบ่งจ่าย 3 งวด คณะนิติศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัด “โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง” [คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รับรองแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562] 1) ผู้ที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด จะมีคุณสมบัติในการสอบเป็นตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 2) อบรมโดยตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ระยะเวลาการอมรมประมาณ 9 เดือน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 4) ค่าอบรม 80,000 บาท แบ่งจ่ายได้ 3 งวด 5) ไม่จำเป็นต้องมีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชาสามารถสมัครเข้าอบรมได้ * ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่...

อ่านต่อ

เอกสารการสมัคร โครงการมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) | บัตรบรอนซ์เงิน

เอกสารการสมัคร โครงการมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) | บัตรบรอนซ์เงิน หลักฐานที่ใช้สมัคร 1 ใบสมัคร >> Download 1 รูปถ่าย (เสื้อคอปก สูท ไม่สวมแว่นตา/หมวก) สี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป 2 สำเนาหลักฐานการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง อนุปริญญาหรือเทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป ที่ระบุวันที่จบ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 4 ฉบับ พร้อมตัวจริง 3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายและตัวอักษรชัดเจน (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 4 ฉบับ พร้อมตัวจริง 4 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 4 ฉบับ 5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ –...

อ่านต่อ

DSC_0227

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” ในงาน ม.อ.วิชการ 2561 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้งาน ม.อ.วิชาการ 2561 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” กิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงจากกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน และการออกบูทของสถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา การสาธิตการทำอาหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเกียรติจาก Mr.Samsu Rizal Consul for Information, Social and Cultural Affairs ร่วมพิธีเปิดโครงการ ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวรายงาน รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตได้จัดกิจกรรมกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน...

อ่านต่อ

44206393_1071260883060242_7351459829937864704_n

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเ

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการวิจัย โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์และรับฟังจากผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมต่อไปจะเป็นการสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ต่อไป

อ่านต่อ