01

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเป็นหน่วยประสานงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะทีมงานจากหน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(University Social Engagement) เดินทางมายังวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2559 ในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ชุมชนเกาะโหลน ต. ราไวย์ เพื่อติดตามกิจกรรมย่อยศึกษาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตำบลราไวย์บนพื้นฐานของวิถีชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น / โครงการ ทส. ร่วมชุมชนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ในช่วงบ่ายเป็นการรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมในส่วนของคณะและหน่วยงานต่างๆ โดยวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเป็นหน่วยประสานงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง ของวิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559  

อ่านต่อ

001

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตร่วมกิจกรรม งานถนนสายวัฒนธรรมกะทู้

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตใช้พื้นที่ในงานถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 8 เพื่อจัดกิจกกรมมัคคุเทศก์น้อยเมืองกะทู้ จัดนักเรียนทำหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยแนะนำช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยวิทยาลัยชุมชนคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์น้อย และความสามารถมาลองปฏิบัติงานจริง โดยมีมัคคุเทศก์พี่เลี้ยง คุณเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล ซึ่งเป็นมัคคุเทศก์อาชีพมีประสบการณ์ในการทำงาน ให้ความช่วยเหลือและแนะนำน้องๆในการปฏิบัติหน้าที่ ในงานถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ทั้ง 3 วัน

อ่านต่อ

13781804_1122434537779891_3249922716912191267_n

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย คณะอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศเวียดนามและอินโดนิเซีย เดินทางเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการให้บริการทางการแพทย์ในระดับนานาชาติของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

อ่านต่อ

13737636_1122432564446755_7744547056033363427_o

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2559 ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดกิจกรรมฝึกอบรมจัดทำคู่มือมาตรฐานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภายใต้ โครงการสร้างมาตรฐานเสริมองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว กลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชนภายในกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดย ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา อาจารย์ประจําคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยากรในกิจกรรมนี้

อ่านต่อ