ภาพการอบรมมัคคุเทศก์

Photo Gallery

  กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 2560 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลคอนเทนต์  PHUKET CODE OPEN โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  การสร้างหลักสูตรและสร้างกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดชุมชน (หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย)  หลักสูตรนักสื่อความหมายมืออาชีพ “แม่ไก่”ภายใต้โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ2560  ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย  พิธีเปิดโครงการ ลูกไก่ ลูกไก่ลงพื้นที่ | 20 เมษายน 2560 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต  ลูกไก่ลงพื้นที่ | 21 เมษายน 2560 โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต ลูกไก่ลงพื้นที่ | 22 เมษายน 2560 กาะโหลน จ.ภูเก็ต  – สามช่องเหนือ จ.พังงา ลูกไก่ลงพื้นที่ | 23 เมษายน 2560 สามช่องเหนือ ท่าดินแดง จังหวัดพังงา ทะเลนอก  ม่วงกลวง จังหวัดระนอง...

อ่านต่อ

แจ้งขอยกเลิกการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ จำนวน 3 รุ่น

ด้วยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2559 ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ และจะประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ทำให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ ได้อีกต่อไป วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต จึงขอแจ้งยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตร 1. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 จังหวัดกระบี่ 2. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 4 จังหวัดพังงา 3. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้หากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำหลักสูตร มัคคุเทศก์ภูมิภาคแล้วเสร็จ วิทยาลัยจะเปิดรับสมัครอีกครั้ง

อ่านต่อ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทยเฉพาะพื้นที่)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทยเฉพาะพื้นที่) เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปีบริบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือ เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ สามารถ ฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยได้

อ่านต่อ

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้ 1. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 6. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด

อ่านต่อ

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้ 1. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 6. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด

อ่านต่อ

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์ทั้วไป ต่างประเทศ

  ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้ 1. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา( สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 6. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด

อ่านต่อ