เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้ 1. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 6. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด

อ่านต่อ

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้ 1. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 6. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด

อ่านต่อ

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์ทั้วไป ต่างประเทศ

  ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้ 1. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา( สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 6. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด

อ่านต่อ

faqs

learner Information FAQs

        วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเปิดอบรมบัตรประเภทไหนบ้าง  > วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เปิดอบรม 1.บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) || บัตรสีชมพู 2.บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ทางทะเลชายฝั่ง) || บัตรเหลือง 3.บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) || บัตรบรอนซ์   บัตรแต่ละประเภทใช้เวลาในการอบรมเท่าไหร่   > บัตรสีชมพู > บัตรเหลือง > บัตรบรอนซ์ 200 ชั่วโมง

อ่านต่อ

ภาพการอบรมมัคคุเทศก์

PHOTO GALLERY มัคคุเทศก์

    หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)รุ่นที่2 จังหวัดภูเก็ต หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)รุ่นที่2 จังหวัดพังงา  หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)รุ่นที่8 จังหวัดภูเก็ต      หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง)รุ่นที่8  หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)รุ่นที่1  

อ่านต่อ

ประชุมมัคคุเทศก์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดหารือมัคคุเทศก์ภูเก็ตในการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดหารือมัคคุเทศก์ภูเก็ตในการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์   เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดประชุมหารือกับนาย ศุภชัย วัฒนพรินทร นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดภูเก็ต นายกฤช เทพบำรุง นายกสมาคมมัคคุเทศก์อันดามันพร้อมสมาชิกเข้าร่วม โดยทางที่ประชุมได้เปิดให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำกิจกรรมระหว่างมัคคุเทศก์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ รวมไปถึงมัคคุเทศก์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และสมาคมกับสมาคมเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

อ่านต่อ

โครงการจัดทำ Website 
และป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต(นำร่อง)

ประชุม โครงการจัดทำ Website และป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตประชุม โครงการจัดทำ Website และป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต(นำร่อง)   เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดประชุมเพื่อหารือความต้องการในโครงการจัดทำ Website และป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต(นำร่อง) โดยมีตัวแทนจากเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ โดยหลังจากการหารือ ที่ประชุมได้มีการสอบถามความเห็นในรายละเอียดที่จะมีในป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างๆ โดยมี ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา อาจารย์จากคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ รวมไปถึงผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต แต่ทั้งนี้ข้อสรุปและรายละเอียดของป้ายจะมีการหารือเพื่อหาข้อสรุปและรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป  

อ่านต่อ

โครงการกำหนดการสำรวจความพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

วชภ. เข้าร่วมโครงการกำหนดการสำรวจความพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ โครงการกำหนดการสำรวจความพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพ   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการกำหนดการสำรวจความพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพพร้อมขายในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เมื่อวันที่ ๕-๙ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต (ทพจ.) ร่วมกับคณะกรรมการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สาขาภูเก็ต (ททท. ภูเก็ต),  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (มอ.ภูเก็ต),สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะลันตา, สมาคมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมคือ เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสตูล, คณะการท่องเที่ยวนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ. ภูเก็ต), สำนักงานเกษตร จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆที่ได้รับคัดเลือกของจังหวัดอันดามัน โดยเริ่มจากสองชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดภูเก็ต คือ ชุมชนเมืองเก่าภูเก็จและชุมชนเกาะโหลน ตำบลราไวย์ โดยในพื้นที่ของชุมชนเกาะโหลน ตำบลราไวย์นั้นเป็นพื้นที่ภายใต้การผลักดันของโครงการ ๑ คณะ ๑ ชุมชนเข้มแข็ง ที่จัดทำขึ้นภายใต้การนำของ ดร.อภิรมย์...

อ่านต่อ

การแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดอันดามันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหาร

กิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดอันดามัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย-อินโดนีเซีย

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้งาน ม.อ.วิชาการ PSU Open House 2016 ภายใต้กิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดอันดามัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย-อินโดนีเซีย โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร6 ชั้น1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวรายงาน รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวเปิดงาน Mr.Triyogo Jatmiko กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา กล่าวแสดงความยินดี การจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ร่วมกับคณะต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการราไวย์โมเดลในปี2558 และปีนี้ชุมชนราไวย์ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เพียงชุมชนเดียว ในโครงการ Village to the...

อ่านต่อ