DSC_0227

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” ในงาน ม.อ.วิชการ 2561 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้งาน ม.อ.วิชาการ 2561 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” กิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงจากกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน และการออกบูทของสถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา การสาธิตการทำอาหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเกียรติจาก Mr.Samsu Rizal Consul for Information, Social and Cultural Affairs ร่วมพิธีเปิดโครงการ ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวรายงาน รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตได้จัดกิจกรรมกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน...

อ่านต่อ

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเ

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการวิจัย โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์และรับฟังจากผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมต่อไปจะเป็นการสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ต่อไป

อ่านต่อ

DSC_0258

วชภ.ม.อ. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว ทกจ.ภูเก็ต จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฉพาะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดภูเก็ต   โดยมีพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนำเที่ยว กรมการท่องเที่ยว นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ผู้แทนส่วนราชการ ตัวแทนจากสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม สำหรับ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) เป็นหลักสูตรเพื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ(จังหวัดภูเก็ต) เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค(ภาคใต้) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ ตามเกณฑ์กรมการท่องเที่ยวกำหนด...

อ่านต่อ

เปลี่ยนถ่ายบัตรมัคคุเทศก์2

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   > รายชื่อ http://bit.ly/2p4zMzm (ขอให้ผู้เข้าอบรมจำลำดับที่ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน และการสอบ) >> กำหนดการรุ่นที่2 มอ.(ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4) http://bit.ly/2x6VHu8 >> ประกาศและรายชื่อทุกรุ่นกาจกรมการท่องเที่ยว http://bit.ly/2p4zMzm   ผู้เข้าอบรมเเต่งการสุภาพ ผู้เข้าอบรมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร นำส่งเอกสารในวันเเรกของการอบรม ดังนี้ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบคำขอเข้ารับการอบรม(1)  >> ใบคำร้อง http://www.tourism.go.th/assets/portals/1/news/8072/2.pdf (2)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 -2 นิ้ว จำนวน 2 ใบถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันที่ 7 กันยายน...

อ่านต่อ

เปลี่ยนถ่ายบัตรมัคคุเทศก์

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   >> รายชื่อ http://bit.ly/2p5yuEo (ขอให้ผู้เข้าอบรมจำลำดับที่ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน และการสอบ) >> กำหนดการรุ่นที่1 มอ. http://bit.ly/2Ql6V6p >> รายชื่อทุกรุ่นกาจกรมการท่องเที่ยว http://bit.ly/2CPfdk0 ผู้เข้าอบรมเเต่งการสุภาพ ผู้เข้าอบรมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร นำส่งเอกสารในวันเเรกของการอบรม ดังนี้ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบคำขอเข้ารับการอบรม (1)  >> ใบคำร้อง http://www.tourism.go.th/assets/portals/1/news/8072/2.pdf (2)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 -2 นิ้ว จำนวน 2 ใบถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561) และไม่มีรอยประทับตราใดๆ...

อ่านต่อ

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6   รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2CPfdk0

อ่านต่อ

กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)

กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)   รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2PKKW8H ยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรม >> https://goo.gl/forms/c7MQQtUdH7OfgXJp2 *** ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-217-054

อ่านต่อ

Capture

รายงานพิเศษ ตอน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป เพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ ภูเก็ต

รายงานพิเศษ ตอน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป เพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ ภูเก็ต News NBT Phuket

อ่านต่อ

poster

การยืนยันสิทธิ์ | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

📣📣การยืนยันสิทธิ์📣📣 1.ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ >> https://goo.gl/forms/xLk1tdnXVkCkZZre2 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ >> https://goo.gl/sH2AHR 3.ใน”วันปฐมนิเทศ” วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 หากท่านใดไม่มาจะ”ถือว่าสละสิทธิ์” ทางคณะกรรมการพิจารณาจะดำเนินการเรียกรายชื่อสำรองขึ้นมาภายในวันนั้นทันที **สำหรับค่ามัดจำ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ขอเเจ้งว่า “ขอยกเลิกการเก็บค่ามัดจำผู้เข้าอบรม”** โดยมีเงื่อนไขการฝึกอบรม ดังนี้ 1. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% 2. ผู้เข้าอบรมต้องอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 10 วัน ตามกำหนดการ 3. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามที่วิทยาลัยกำหนด ⚠️⚠️**เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดภูเก็ต และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าอบรมในรุ่นนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝึกอบรมได้ ท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ต่อไปในอนาคต**⚠️⚠️ กำหนดการการฝึกอบรม >> https://goo.gl/4zR5bi ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อ่านต่อ