PR-template

ขอสำรวจรายชื่อผู้ที่สนใจฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ ในหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรบรอนซ์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ขอสำรวจรายชื่อผู้ที่สนใจฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ ในหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรบรอนซ์ (ใช้เวลาในการอบรม 224 ชั่วโมง) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา สามารถสื่อสารได้ดีในภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน – รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร >> https://goo.gl/Sia6hm – อบรมประมาณปลายเดือน มีนาคม 2561 – ค่าลงทะเบียนประมาณ 46,300 บาท หากมีงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียน อาจจะลดลง 50% หรือ ฟรี โดยวิทยาลัยกำลังพยายามหางบประมาณมาสนับสนุน อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าอาหารว่าง กระเป๋าและเอกสารประกอบการอบรม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร (บางมื้อ) และค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการศึกษานอกสถานที่ไม่ต่ำกว่า 10 วัน อบรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (กะทู้) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08...

อ่านต่อ

DSC00432

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่1

ประกาศวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่1 download

อ่านต่อ

ภาพการอบรมมัคคุเทศก์

Photo Gallery

  กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 2560 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลคอนเทนต์    PHUKET CODE OPEN  Pitching & Payment Gateway Ecosystem in Tourism CODE Tech Training | Sumsung Knox  CODE Tech Training | Android Application Development โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  การสร้างหลักสูตรและสร้างกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดชุมชน (หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย)  หลักสูตรนักสื่อความหมายมืออาชีพ “แม่ไก่”ภายใต้โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ2560  ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย  พิธีเปิดโครงการ ลูกไก่ ลูกไก่ลงพื้นที่ | 20 เมษายน 2560 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต  ลูกไก่ลงพื้นที่ | 21 เมษายน 2560 โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต...

อ่านต่อ

แจ้งขอยกเลิกการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ จำนวน 3 รุ่น

ด้วยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2559 ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ และจะประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ทำให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ ได้อีกต่อไป วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต จึงขอแจ้งยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตร 1. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 จังหวัดกระบี่ 2. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 4 จังหวัดพังงา 3. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้หากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำหลักสูตร มัคคุเทศก์ภูมิภาคแล้วเสร็จ วิทยาลัยจะเปิดรับสมัครอีกครั้ง

อ่านต่อ

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้ 1. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 6. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด

อ่านต่อ

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้ 1. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 6. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด

อ่านต่อ