Capture

รายงานพิเศษ ตอน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป เพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ ภูเก็ต

รายงานพิเศษ ตอน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป เพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ ภูเก็ต News NBT Phuket

อ่านต่อ

poster

การยืนยันสิทธิ์ | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

📣📣การยืนยันสิทธิ์📣📣 1.ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ >> https://goo.gl/forms/xLk1tdnXVkCkZZre2 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ >> https://goo.gl/sH2AHR 3.ใน”วันปฐมนิเทศ” วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 หากท่านใดไม่มาจะ”ถือว่าสละสิทธิ์” ทางคณะกรรมการพิจารณาจะดำเนินการเรียกรายชื่อสำรองขึ้นมาภายในวันนั้นทันที **สำหรับค่ามัดจำ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ขอเเจ้งว่า “ขอยกเลิกการเก็บค่ามัดจำผู้เข้าอบรม”** โดยมีเงื่อนไขการฝึกอบรม ดังนี้ 1. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% 2. ผู้เข้าอบรมต้องอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 10 วัน ตามกำหนดการ 3. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามที่วิทยาลัยกำหนด ⚠️⚠️**เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดภูเก็ต และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าอบรมในรุ่นนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝึกอบรมได้ ท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ต่อไปในอนาคต**⚠️⚠️ กำหนดการการฝึกอบรม >> https://goo.gl/4zR5bi ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อ่านต่อ

กำหนดการ

กำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   กำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ** ทั้งนี้กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** download

อ่านต่อ

poster

กำหนดการพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

กำหนดการพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร ๕ A download

อ่านต่อ

poster

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) download ยืนยันสิทธิ์ การฝึกอบรม กำลังโหลด…

อ่านต่อ

poster

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) download

อ่านต่อ

ภาพการอบรมมัคคุเทศก์

Photo Gallery 2561

  กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 2561  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลคอนเทนต์  CODE#2 WEEK1 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ)  กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ #1  

อ่านต่อ

PR-template

ขอสำรวจรายชื่อผู้ที่สนใจฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ ในหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรบรอนซ์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ขอสำรวจรายชื่อผู้ที่สนใจฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ ในหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรบรอนซ์ (ใช้เวลาในการอบรม 224 ชั่วโมง) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา สามารถสื่อสารได้ดีในภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน – รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร >> https://goo.gl/Sia6hm – อบรมประมาณปลายเดือน มีนาคม 2561 – ค่าลงทะเบียนประมาณ 46,300 บาท หากมีงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียน อาจจะลดลง 50% หรือ ฟรี โดยวิทยาลัยกำลังพยายามหางบประมาณมาสนับสนุน อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าอาหารว่าง กระเป๋าและเอกสารประกอบการอบรม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร (บางมื้อ) และค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการศึกษานอกสถานที่ไม่ต่ำกว่า 10 วัน อบรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (กะทู้) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08...

อ่านต่อ