การขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์

การขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์

การขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ เอกสารหลักฐานประกอบคําขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ขอใหม่) 1. แบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.10)     (ดาวน์โหลด) 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 3. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส หรือเอกสารสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 5. สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสําเนาทรานสคริปต์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง/ หรือสําเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ยื่นเอกสารฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย (ทางวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดเตรียมไว้ให้) 6. ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราของสถานพยาบาล (ยื่นเอกสารฉบับจริง) หรือ ตามแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลด) 7. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จํานวน 200 บาท *สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัด ภูเก็ต ให้เขียน ใบรับรองทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาเฉพาะกาลโดยเจ้าบ้าน (ใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าบ้าน) (ดาวน์โหลด)*...

อ่านต่อ

card1-1

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(2) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ – เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อ – เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว – เคยถูกเพิกถอนในอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และยังไม่พ้น กำหนด 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ – เคยถูกเพิกถอนในอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ – เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ มีความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีมาก มีความสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ/จีน) อยู่ในระดับดี หากมีความสามารถทางด้านภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน ภาษามาลายูกลาง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ขอให้เทียบวุฒิการศึกษาให้แล้วเสร็จ...

อ่านต่อ