วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วชภ) |
Phuket Community Collage, Prince of Songkla University (PCC)