ม้าทรงหกทศวรรษแห่งเมืองภูเก็ต

“แป๊ะอ๋วน” นายวิชัย สงวนพงศานุกุล
ม้าทรงหกทศวรรษแห่งเมืองภูเก็ต