การแต่งกาย “ภูเก็ต”

อาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวรุ์
การแต่งกาย “ภูเก็ต”