ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 (Announcement for TOEIC Test 10/07/2019)

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และผู้สนใจทั่วไป ครั้งที่ 159 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลาสอบ 13.00 – 16.00 น. ณ วิทยาเขตภูเก็ต นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบ TOEIC ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ดังรายชื่อต่อไปนี้
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบTOEIC ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามรายละเอียดดังนี้

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
(Announcement for TOEIC Test 10/07/2019)

ข้อปฏิบัติการการเข้าสอบ
Regulation and Appointments

 

แผนที่สถานที่สอบ (Map)  (TEST : Building 6, 3rd floor / Getting results : Building 6, 1st floor)

เอกสารในการเข้าสอบ (Documents Requirement) I

เอกสารในการเข้าสอบ (Documents Requirement) II

 

*The use of implants or medical devices during the test regulation*