ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

ตามที่  วิทยาเขตภูเก็ต  กำหนดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ 6 ประจำปี  2562   ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  ณ  สนามสอบ ม.อ.ภูเก็ต นั้น

บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ HSK ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ    ดังรายชื่อต่อไปนี้  ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว  เข้ารับการสอบตามสถานที่เลือกสอบและวันเวลาที่กำหนด  ตามรายละเอียดดังนี้

—————————————————————————————–
สถานที่สอบ
–  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
กำหนดวันสอบ 
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
เวลาสอบ
HSK รอบเช้า       Level 2: 09.00 – 09.55 (55 นาที)
Level 4: 09.00 – 10.45 (105 นาที)
Level 6: 09.00 – 11.20 (140 นาที)
HSK รอบบ่าย      Level 1: 13.30 – 14.10 (40 นาที)
Level 3: 13.30 – 15.00 (90 นาที)
Level 5: 13.30 – 15.35 (125 นาที)
การลงทะเบียน  
HSK ประเภทสอบข้อเขียน
:  Level 2 , Level 4 และ Level 6   ลงทะเบียนเวลา  08.00 – 08.45  น.
:  Level 1 , Level 3 และ Level 5   ลงทะเบียนเวลา  12.30 – 13.15  น.

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบ HSK 
1.  ผู้สมัครต้องมารับบัตรประจำตัวสอบก่อนเวลาสอบ  1  ชั่วโมง  ในวันที่ทำการสอบ  ณ สถานที่สอบ
2.  ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมห้องสอบ ได้ที่เว็บไซต์ (www.phuket.psu.ac.th)  และเข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้
3.  กรุณามาถึงห้องสอบก่อนทำการสอบอย่างน้อย  30  นาที
4.  โปรดแต่งกายสุภาพ
5.  ผู้สมัครสอบต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง  หรือสำเนาทะเบียนบ้าน แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนก่อนเข้าห้องสอบ
6.  นำดินสอ 2B  ปากกา และยางลบติดตัวมาด้วย  เพื่อใช้ในการสอบ
7.  ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบในการสอบ  หากผู้สมัครสอบไม่ปฏิบัติตาม  จะถือว่าการสอบเป็นโมฆะ  เนื่องจากขาดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
8.  โปรดเก็บรักษาบัตรประจำตัวสอบ เพื่อยื่นแสดงในการรับผลสอบ

การรับผลสอบ
หากต้องการให้ศูนย์สอบฯ ส่งผลสอบให้ทางไปรษณีย์  กรุณาจ่าหน้าซองเอกสารที่ศูนย์สอบฯจัดไว้ให้  โดยกรอก  ชื่อ – ที่อยู่  ของตนเองให้ชัดเจน  ครบถ้วน  ถูกต้อง  พร้อมทั้งชำระค่าจัดส่งไปรษณีย์จำนวน  50  บาท (จัดส่งเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น)  ส่วนผู้สมัครที่ไม่ต้องการให้จัดส่งผลทางไปรษณีย์  กรุณารับผลสอบด้วยตนเองที่ศูนย์สอบ)

ติดต่อ

ศูนย์ทดสอบ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต อาคาร 6  ชั้น 1
คุณปิยนันท์  วอแสวง โทร 076-276401
E-mail : piayanan.v@phuket.psu.ac.th

——————————————————————

*รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ สนามสอบ ม.อ.ภูเก็ต

LINK: http://bit.ly/2KGbFUj

*กำหนดการสอบ ณ สนามสอบ ม.อ.ภูเก็ต

LINK: http://bit.ly/2X661fX
——————————————————————