แจ้งขยายเวลารับสมัคร โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง (ภูเก็ต)

Ad Phuket-02

• ประชาสัมพันธ์ • ขยายเวลารับสมัคร จนถึง 12 เมษายน 2562 และปรับเปลี่ยน การชำระค่าอบรมเป็นแบ่งจ่าย 3 งวด

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง (ภูเก็ต)

คณะนิติศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัด “โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง” 
[คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รับรองแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562]

1) ผู้ที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด จะมีคุณสมบัติในการสอบเป็นตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

2) อบรมโดยตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

3) ระยะเวลาการอมรมประมาณ 9 เดือน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม 2562

4) ค่าอบรม 80,000 บาท แบ่งจ่ายได้ 3 งวด

5) ไม่จำเป็นต้องมีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชาสามารถสมัครเข้าอบรมได้

* ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 081-093-5131, 076-276-402, 074-282-506
* ค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบคัดเลือก 500 บาท
* ขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต) หรือสมัครออนไลน์ https://bit.ly/2ECpQaV (QR Code) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
* รายละเอียดเอกสารโครงการ https://1drv.ms/b/s!AmyTbikw13JjqkUAN17ENTVJ8o71