เอกสารการสมัคร โครงการมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) | บัตรบรอนซ์เงิน

เอกสารการสมัคร โครงการมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) | บัตรบรอนซ์เงิน

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1 ใบสมัคร >> Download

1 รูปถ่าย (เสื้อคอปก สูท ไม่สวมแว่นตา/หมวก) สี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

2 สำเนาหลักฐานการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง อนุปริญญาหรือเทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป ที่ระบุวันที่จบ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 4 ฉบับ พร้อมตัวจริง

3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายและตัวอักษรชัดเจน (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 4 ฉบับ พร้อมตัวจริง

4 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 4 ฉบับ

5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 4 ฉบับ