วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเ

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการวิจัย โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์และรับฟังจากผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

โดยกิจกรรมต่อไปจะเป็นการสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ต่อไป

44196110_1694652797305183_3712629009801019392_n

44232067_2446921428681367_8164682741787394048_n

44358250_425432764652502_5799886478892859392_n

44361740_1910118735743832_8281670770392825856_n

44206393_1071260883060242_7351459829937864704_n 44215404_2446923922014451_3786586637241155584_n 44254574_2446922985347878_2158270398234361856_n 44329402_889733077879243_1294801600291799040_n 44431624_1965563953743148_3800333831123238912_n