วชภ.ม.อ. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว ทกจ.ภูเก็ต จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฉพาะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดภูเก็ต

 

โดยมีพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนำเที่ยว กรมการท่องเที่ยว นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ผู้แทนส่วนราชการ ตัวแทนจากสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

สำหรับ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) เป็นหลักสูตรเพื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ(จังหวัดภูเก็ต) เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค(ภาคใต้) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ ตามเกณฑ์กรมการท่องเที่ยวกำหนด

 

จัดการฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน 5 รุ่น รวมผู้เข้าอบรมประมาณ 2,500 คน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2561 มีผู้เข้าอบรม 147 คน
รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2561 มีผู้เข้าอบรม 296 คน

 

 

รวมรูปกิจกรรม ครั้งที่1 รุ่นที่2 https://photos.app.goo.gl/7vjmvb4drRXCfZ6u6
รวมรูปกิจกรรม ครั้งที่2 รุ่นที่4 https://photos.app.goo.gl/QkLyjtC2DvCNhZ1o8