หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

> รายชื่อ http://bit.ly/2p4zMzm
(ขอให้ผู้เข้าอบรมจำลำดับที่ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน และการสอบ)
>> กำหนดการรุ่นที่2 มอ.(ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4) http://bit.ly/2x6VHu8
>> ประกาศและรายชื่อทุกรุ่นกาจกรมการท่องเที่ยว http://bit.ly/2p4zMzm

 

 1. ผู้เข้าอบรมเเต่งการสุภาพ
 2. ผู้เข้าอบรมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร นำส่งเอกสารในวันเเรกของการอบรม ดังนี้
  เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบคำขอเข้ารับการอบรม(1)  >> ใบคำร้อง http://www.tourism.go.th/assets/portals/1/news/8072/2.pdf

  (2)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 -2 นิ้ว จำนวน 2 ใบถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561) และไม่มีรอยประทับตราใดๆ บนรูปถ่าย

  (3)  สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จำนวน 1 ฉบับ

  (4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

   

  (5)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล