รายงานพิเศษ ตอน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป เพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ ภูเก็ต