การยืนยันสิทธิ์ | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

📣📣การยืนยันสิทธิ์📣📣
1.ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ >> https://goo.gl/forms/xLk1tdnXVkCkZZre2
2.ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ >> https://goo.gl/sH2AHR
3.ใน”วันปฐมนิเทศ” วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 หากท่านใดไม่มาจะ”ถือว่าสละสิทธิ์” ทางคณะกรรมการพิจารณาจะดำเนินการเรียกรายชื่อสำรองขึ้นมาภายในวันนั้นทันที
**สำหรับค่ามัดจำ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ขอเเจ้งว่า “ขอยกเลิกการเก็บค่ามัดจำผู้เข้าอบรม”**

โดยมีเงื่อนไขการฝึกอบรม ดังนี้
1. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80%
2. ผู้เข้าอบรมต้องอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 10 วัน ตามกำหนดการ
3. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามที่วิทยาลัยกำหนด

⚠️⚠️**เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดภูเก็ต และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าอบรมในรุ่นนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝึกอบรมได้ ท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ต่อไปในอนาคต**⚠️⚠️

กำหนดการการฝึกอบรม >> https://goo.gl/4zR5bi
ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม