กำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

กำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

** ทั้งนี้กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

download