ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

download

ยืนยันสิทธิ์ การฝึกอบรม