ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

download