PHOTO GALLERY 2561

 

 

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 2561
 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลคอนเทนต์
1 2  3  4
week5 week6 week7 week8
week9 week10 11 12
 13  outing  pitching
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 จังหวัดภูเก็ต
เปิด  ทริป11  ทริป1  ดนตรี
    กิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย
ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” ในงาน ม.อ.วิชการ 2561
 openH
โครงการวิจัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 focus1 focus2
 โครงการฝึกอบรมเพื่อเปลี่ยนถ่ายบัตรมัคคุเทศก์
1 2