Photo Gallery 2561

 

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 2561
 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลคอนเทนต์
1 2  3  4
week5 week6 week7 week8
week9 week10 11 12
 13  outing  pitching
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 จังหวัดภูเก็ต
เปิด  ทริป11  ทริป1  ดนตรี