รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่1

ประกาศวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เรื่อง
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่1

download