Photo Gallery

 

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 2560
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลคอนเทนต์
 PHUKET CODE OPEN
โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
 การสร้างหลักสูตรและสร้างกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดชุมชน (หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย)  หลักสูตรนักสื่อความหมายมืออาชีพ “แม่ไก่”ภายใต้โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ2560  ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย  พิธีเปิดโครงการ ลูกไก่
ลูกไก่ลงพื้นที่ | 20 เมษายน 2560 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต  ลูกไก่ลงพื้นที่ | 21 เมษายน 2560
โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต
ลูกไก่ลงพื้นที่ | 22 เมษายน 2560
กาะโหลน จ.ภูเก็ต  – สามช่องเหนือ จ.พังงา
ลูกไก่ลงพื้นที่ | 23 เมษายน 2560
สามช่องเหนือ ท่าดินแดง จังหวัดพังงา ทะเลนอก  ม่วงกลวง จังหวัดระนอง
 พิธีปิดโครงการ ลูกไก่
Powerful back office
PCC Go Green
 อบรมมัคคุเทศก์บัตรชมพู
 หลักสูตรมัคคุเทศก์