แจ้งขอยกเลิกการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ จำนวน 3 รุ่น

ด้วยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2559 ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ และจะประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ทำให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ ได้อีกต่อไป
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต จึงขอแจ้งยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตร
1. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 จังหวัดกระบี่
2. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 4 จังหวัดพังงา
3. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้หากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำหลักสูตร มัคคุเทศก์ภูมิภาคแล้วเสร็จ วิทยาลัยจะเปิดรับสมัครอีกครั้ง