คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทยเฉพาะพื้นที่)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทยเฉพาะพื้นที่)

  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปีบริบูรณ์
  3. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  4. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือ เป็นโรคติดต่อ
  5. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  6. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  7. สามารถ ฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยได้