เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู

ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้

1. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด
6. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด