วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต รับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จะเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต
บรอนซ์1พังงา
นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร

เปิดรับเอกสารการสมัคร วันนี้ – 24 เมษายน 2560 
ระยะเวลาการอบรม อบรม 8 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม 2560
เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.  ณ มหาวิทยาลงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต(กะทู้)
ออกฝึกภาคปฎิบัติประมาณ 10 วัน

สามารถเลือกภาษาในการอบรม

1. ภาษาอังกฤษ
2.ภาษาจีน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 3. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 4. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือ เป็นโรคติดต่อ
 5. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 6. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 7. สามารถ ฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยได้ และสามารถใช้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 8. กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ขอให้เทียบวุฒิการศึกษาให้แล้วเสร็จ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
1.ค่าสมัคร 300 บาท  (ชำระในวันที่ 26-28 เม.ย.60 หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสาร )
2.ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

 • ส่งเอกสารการสมัครเพื่อตรวจสอบภายในวันที่ 31 มี.ค.60 ค่าลงทะเบียนลด 60 % (ค่าลงทะเบียนคนละ 19,000 บาท)
 • ส่งเอกสารการสมัครเพื่อตรวจสอบหลังวันที่ 31 มี.ค.60 ค่าลงทะเบียนลด 50 % (ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท)
  (ชำระในวันที่ 3-5 พ.ค.60  หลังประกาศผลการผ่านคัดเลือก)
  (ค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม/อาหารเที่ยงในวันเสาร์-อาทิตย์ /ชา,กาเเฟ ขนมเบรกระหว่างการอบรม/อุปกรณ์การเรีบน/ ค่าใช้จ่ายในการออกทริป ประมาณ 10 วัน)

การสมัคร
1. กรอกแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมส่งเอกสาร online พร้อมส่งเอกสารทางแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการสมัคร

ตั้งแต่วันนี้
– 24 เม.ย. 60
 26 เม.ย.60  26-28 เม.ย.60  26-28 เม.ย.60  1 พ.ค.60
2ขั้นตอนการสมัคร1 2ขั้นตอนการสมัคร2  2ขั้นตอนการสมัคร3 2ขั้นตอนการสมัคร4 2ขั้นตอนการสมัคร5
1.1 กรอกแบบฟอร์ม online  พร้อมส่งเอกสารใบเเบบฟอร์ม

ตรวจสอบข้อมูลการ
สมัคร

2.ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการตรวจเอกสาร
ทาง Facebook 
3.1 ชำระค่าลงทะเบียน

ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ชื่อบัญชี
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เลขที่บัญชี  857-220128-7
3.พร้อมส่งหลักฐานการการโอนเงิน ของท่านมายัง**
https://goo.gl/qxwVCT

 4. ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทย์สอบ

ตรวจสอบข้อมูล
การสมัคร

5.1  ส่งเอกสารการสมัครตัวจริง

5.2สอบคัดเลือกภาคทฤษฎีและสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ
อาคาร 6 ม.อ.ภูเก็ต

 

ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้
1. รูปถ่าย(สี สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด
5. สำเนาวุฒิการศึกษา(อนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด
7. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด

 

ลงชื่อ