การขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์

การขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์

เอกสารหลักฐานประกอบคําขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ขอใหม่)
1. แบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.10)     (ดาวน์โหลด)

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

3. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส หรือเอกสารสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

5. สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสําเนาทรานสคริปต์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง/

หรือสําเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกําหนด

พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ยื่นเอกสารฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย (ทางวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดเตรียมไว้ให้)

6. ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราของสถานพยาบาล (ยื่นเอกสารฉบับจริง) หรือ ตามแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลด)

7. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จํานวน 200 บาท
*สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัด ภูเก็ต ให้เขียน ใบรับรองทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาเฉพาะกาลโดยเจ้าบ้าน (ใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าบ้าน) (ดาวน์โหลด)*

***การเเต่งกาย***
ขอให้ผู้เข้ารับวุฒิบัตร และ ขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ แต่งตัวสุภาพ (เสื้อเชิ้ตคอปก หรือ สูท) เพื่อถ่ายรูปสำหรับทำบัตรมัคคุเทศก์