วชภ. เข้าร่วมโครงการกำหนดการสำรวจความพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ

โครงการกำหนดการสำรวจความพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพ

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการกำหนดการสำรวจความพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพพร้อมขายในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

เมื่อวันที่ ๕-๙ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต (ทพจ.) ร่วมกับคณะกรรมการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สาขาภูเก็ต (ททท. ภูเก็ต),  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (มอ.ภูเก็ต),สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะลันตา, สมาคมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมคือ เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสตูล, คณะการท่องเที่ยวนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ. ภูเก็ต), สำนักงานเกษตร จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆที่ได้รับคัดเลือกของจังหวัดอันดามัน โดยเริ่มจากสองชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดภูเก็ต คือ ชุมชนเมืองเก่าภูเก็จและชุมชนเกาะโหลน ตำบลราไวย์ โดยในพื้นที่ของชุมชนเกาะโหลน ตำบลราไวย์นั้นเป็นพื้นที่ภายใต้การผลักดันของโครงการ ๑ คณะ ๑ ชุมชนเข้มแข็ง ที่จัดทำขึ้นภายใต้การนำของ ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา อาจารย์ประจำคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นหนี่งในคณะกรรมการประเมินในโครงการนี้ด้วย

นอกจากชุมชนเกาะโหลนและเมืองเก่าภูเก็จแล้ว คณะกรรมการฯ ได้เดินทางสำรวจชุมชนอื่นๆในกลุ่มจังหวัดอันดามัน เช่น ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ อำเภอตะกั่วทุ่ง และ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าดินแดง จังหวัดพังงา, ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมสัก อำเภออ่าวลึก และ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่, บ่อหินฟาร์มสเตย์ อำเภอสิเกา และ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านลำขนุน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง, ชุมชนท่องเที่ยววังสายทองและชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสูล

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จัดทำเพื่อประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มอันดามัน ซึ่งใช้เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนของอพท. โดยการรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อนับไปปรับใช้ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ให้คำแนะนำและพัฒนาในส่วนของการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนที่ได้รับคัดเลือกในกลุ่มจังหวัดอันดามัน รวมไปถึงการต่อยอดโครงการมัคคุเทศก์น้อยของวิทยาลัยชุมชน จังหวัดภูเก็ตในปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งใช้พื้นที่ชุมชนเมืองเก่าภูเก็จและชุมชนเกาะโหลน ตำบลราไวย์ เป็นพื้นที่นำร่องของโครงการฯ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อฝึกฝนมัคคุเทศก์น้อยของกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดอันดามัน โดยมีผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชน จังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต นายธนวัฒน์ วงศ์ลักษณะพันธ์ ร่วมเดินทางไปเพื่อสำรวจพื้นที่เกาะโหลนและเมืองเก่าภูเก็จ