กิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดอันดามัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย-อินโดนีเซีย

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

จัดกิจกรรมภายใต้งาน ม.อ.วิชาการ PSU Open House 2016
ภายใต้กิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดอันดามัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย-อินโดนีเซีย

วชภ (107 of 189)

โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร6 ชั้น1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

โดย ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวรายงาน รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวเปิดงาน Mr.Triyogo Jatmiko กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา กล่าวแสดงความยินดี

การจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ร่วมกับคณะต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการราไวย์โมเดลในปี2558 และปีนี้ชุมชนราไวย์ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เพียงชุมชนเดียว ในโครงการ Village to the world รวมถึงการจัดงาน ม.อ.วิชาการปี2558 Thai-Indonesian Tourism and Local Products Promotion in Phuket 2015 จากนั้นมีความต้องการในการให้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน

ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้
– กิจกรรมการออกบูทแสดงสินค้าจากเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
– กิจกรรมการสาธิตการทำข้าวยำใบพาโหม และการสาธิตการทำอาหารจากสถานกงสุลอินโดนนีเซีย
– เปิดให้ผู้เข้าร่วมชิมอาหารจากกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และอาหารจากสถานกงสุลอินโดนนีเซีย

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตขอขอบคุณ

Mr.Triyogo Jatmiko กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
คุณสุเทพ เกื้อสังข์ ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวและชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คุณศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
คุณอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต
เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน สำหรับความร่วมมือให้โครงการประสบความสําเร็จ และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนต่อไป

camera-icon
 รูปภาพกิจกรรม