วชภ จัด โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำหลักสูตรผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำหลักสูตรผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

CAPTURE 46

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้สูงวัย ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์  อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 60 ท่าน และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มอบคูปองการตรวจคุณภาพการนอนในราคาพิเศษ นอกจากนี้โรงพยาบาลดีบุกนำคณะคุณหมอและพยาบาลมาร่วมตรวจสุขภาพผู้สูงวัยที่เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้

ภายในงานผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต นำเสนอร่างหลักสูตรให้กับผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาของหลักสูตรนั้น ๆ และเน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และแบ่งกลุ่มดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาเป็นผู้ชี้แนะให้ความรู้ตลอดการประชุม ดังนี้

  1. นายคุ้ง กิตติวัฒน์ – อดีต สาธารณสุขนิเทศเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข
  2. นางสาวภาวินี มหิมา – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภูเก็ต ซอฟต์แวร์ แฟคทอรี่ จำกัด
  3. นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม – ผู้อำนวยการด้านการตลาด เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้
  4. นายทฤษฎา ชาญยนตร์ – ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกะทู้เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  5. รศ.ดร.สมบัติ เครือทอง – รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  6. ดร.พว.วารีภรณ์ ทรงศักดิ์ – ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สายงานพัฒนาบุคลากร เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้
  7. นายชัยยศ ปัญญาไวย – ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต สภาทนายความจังหวัดภูเก็ตทางวิทยาลัยชุมชนน้อมรับทุกความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้สูงวัย ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้  และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ที่นี่ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี