ประกาศวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต รายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)  

หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 8 จังหวัดภูเก็ต

—————————————————–

          ตามที่วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ดำเนินการสอบประมวลความรู้ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 8 จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว   วิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 8 จังหวัดภูเก็ต ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ  สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ให้สอบซ่อมครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ภาคทฤษฎี เวลา 9.00-10.30 น. ภาคปฏิบัติ เวลา 13.00-15.00 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎีหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 8 จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล (ไทย)
1 นางสาว กมลวรรณ ช่างเหล็ก
2 นาย กิตติสัณห์ กฤตยาเจริญพงศ์
3 นางสาว ณัฎฐนันท์ แก้ววิเชียร
4 นาย วรทัต จงถิรวงศ์
5 นาย สันติราษฎร์ มั่นธรรมนุสรณ์
6 นางสาว อัจฉรา สิวะสุธรรม
7 นาย กฤษฎา ค้าไกล
8 นางสาว จุฑารัตน์ โชคงาม
9 นาย ธนวัฒน์ ธารสมถวิล
10 นางสาว วนิสา สุดคีรี
11 นาง เกษวดี จรเวชวานิช
12 นางสาว จุติมณี อริยชาติกุล
13 นางสาว ศิรภัสสร มนต์นิรันดร์
14 นางสาว สุกัญญา จิตต์บุรุษ
15 นาย กมลชัย บำรุงชัย
16 นาย เกียรติศักดิ์ สุกใส
17 นาง นุสราภรณ์ หรนจันทร์
18 นาย พลากร ตาลพรศรี
19 นาง รัศมี พงศ์ชัยสิริกุล
20 นางสาว ศิโรรัตน์ มั่งมีทรัพย์ไพศาล
21 นาย อรรถพล กิตติเวชวรกุล
22 นางสาว พานิดา บุญชิต
23 นางสาว วนิดา ว่องอาวัชนาการ
24 นาย ศุภัช สมศักดิ์
25 นาย อรรถวุฒิ สวนยา
26 นาย กานต์ จิระวัฒนผลิน
27 นางสาว วรรณภา มาโยธา
28 นาง วรรณา ตินเนอร์
29 นางสาว สิรวรรณ แก้วปลั่ง
30 นาง อัญชนา มีผล
31 นาง สุกัญญา เรือนเพ็ชร

 

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรอบรู้ (ภาคปฏิบัติ) หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 8 จังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล (ไทย)
1 นางสาว กมลวรรณ ช่างเหล็ก
2 นาย กิตติสัณห์ กฤตยาเจริญพงศ์
3 นางสาว ณัฎฐนันท์ แก้ววิเชียร
4 นาย รัก วิชายานุรักษ์
5 นาย สันติราษฎร์ มั่นธรรมนุสรณ์
6 นางสาว อัจฉรา สิวะสุธรรม
7 นาย กฤษฎา ค้าไกล
8 นางสาว จุฑารัตน์ โชคงาม
9 นาย ธนวัฒน์ ธารสมถวิล
10 นาย รภัทร นนทศิริภาคิน
11 นางสาว วนิสา สุดคีรี
12 นางสาว อรนลิน นำเกียรตินิธิโชติ
13 นางสาว กนกวรรณ เยสูงเนิน
14 นาง เกษวดี จรเวชวานิช
15 นางสาว จุติมณี อริยชาติกุล
16 นางสาว นิรมล แก้วมา
17 นาย โยธิน จิตเกื้อ
18 นางสาว ศิรภัสสร มนต์นิรันดร์
19 นางสาว สุกัญญา จิตต์บุรุษ
20 นาย อมรศักดิ์ ทองกุล
21 นาย เกียรติศักดิ์ สุกใส
22 นาย พลากร ตาลพรศรี
23 นาง รัศมี พงศ์ชัยสิริกุล
24 นางสาว ศิโรรัตน์ มั่งมีทรัพย์ไพศาล
25 นาย สุขสันต์ ทะสอน
26 นาย อรรถพล กิตติเวชวรกุล
27 นางสาว กรรณนิการ์ วาหะรัมย์
28 นาย คชรัตน์ ชินบุตร
29 นางสาว ดารัตน์ สุทธิจริยาภิบาล
30 นางสาว นุรอายมาน เจะมะแซ
31 นางสาว วนิดา ว่องอาวัชนาการ
32 นาย ศุภัช สมศักดิ์
33 นาย อรรถวุฒิ สวนยา
34 นาย กานต์ จิระวัฒนผลิน
35 นาย คมสัน แซ่ดั่น
36 นาย ธนากร แก้วอบเชย
37 นาย พิพัฒน์ ทองประไพ
38 นางสาว วรรณภา มาโยธา
39 นาย สันดุษิต ศรีสมุทร
40 นาย สุริยัน เสือย้อย
41 นางสาว อัจฉรา บุตรชาติ
42 นาย กิติรัตน์ นิยมการ
43 นาย จิตรนุวัต เพลินจิตร
44 นางสาว นวินดา คงมา
45 นาย บดินทร์ ศรีสมุทร
46 นางสาว ฟาตีฮะห์ ยะโก๊ะ
47 นาง วรรณา ตินเนอร์
48 นางสาว สิรวรรณ แก้วปลั่ง
49 นาย อดิศักดิ์ พ่วงบุตร
50 นาง อัญชนา มีผล
51 นางสาว เก็จมณี กลิ่นหนู
52 นาย ฟิกรี ดำเชื้อ
53 นาง สุกัญญา เรือนเพ็ชร
54 นางสาว อมรรัตน์ นำโชคประเสริฐ

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบ_00001