วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเป็นหน่วยประสานงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะทีมงานจากหน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(University Social Engagement)
เดินทางมายังวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2559
ในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ชุมชนเกาะโหลน ต. ราไวย์ เพื่อติดตามกิจกรรมย่อยศึกษาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตำบลราไวย์บนพื้นฐานของวิถีชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น / โครงการ ทส. ร่วมชุมชนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ในช่วงบ่ายเป็นการรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมในส่วนของคณะและหน่วยงานต่างๆ
โดยวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเป็นหน่วยประสานงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง ของวิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559