CBT OSM Andaman

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมการจัดสัมมนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ตพังงา กระบี่ ตรัง และระนอง) ภายใต้ โครงการสร้างมาตรฐานเสริมองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดอันดามัน ปีงบประมาณ 2559

อ่านต่อ

นายสุ่ยเปี่ยน โกยศิริพงศ์ วิถีชาวบ้านบางเหนียน – ภูเก็ต “การประมงพื้นบ้านและการต่อเรือท้ายเป็ด”

อ่านต่อ

“แปะเกี๋ยว” นายดิโรจน์ เลิศเอกกุล การผสมผสานของวัฒนธรรมจีนในเมืองภูเก็ต และ การเขียนภาษาด้วยพู้กันจีน

อ่านต่อ