รางวัล

aword2aword1

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการสร้างเครือข่ายกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต   ได้รับรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award)  ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านบริการวิชาการ เรื่องการสร้างเครือข่ายกับชุมชน/หน่วยงานภายนอก จากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550

แนวคิดการสร้างเครือข่ายกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก

ในช่วง  2-3 ปีมานี้ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มีเครือข่ายที่เป็นชุมชนและหน่วยงานเพิ่มขึ้นตลอดเวลา อาจเรียกว่าเป็นการ “สะสมเครือข่าย” ทั้งนี้เกิดจากบทบาท “มือประสานสิบทิศ” และเกิดจากความเข้าใจพื้นฐานว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์และวีถีของตนเอง การเข้าถึงชุมชนจึงเป็นศิลปะและไม่มีรูปแบบที่ตายตัว อย่างไรก็ตาม วิทยาลัยฯ ได้ยึดแนวทางตามพระราชดำรัสของในหลวง ที่ทรงชี้แนะในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานกับชุมชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

aword

กลยุทธ์หรือปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ

  • ค้นหาความต้องการของท้องถิ่น ความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เริ่มต้นจากการค้นหาความต้องการชุมชน โดยใช้วิธีการสัมมนาเพื่อรับฟังความต้องการและความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน เช่น การลงพื้นที่บ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า   จ.พังงา  เพื่อติดตามปัญหาผลพวงจากพิบัติภัยสึนามิต่อเยาวชน และการริเริ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นทางเลือกของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
  • แสวงหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ด้วยเหตุที่วิทยาลัยฯ มีบุคลากรจำกัดหากต้องการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นมากขึ้น ก็จำเป็นต้องแสวงหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นๆ โดย วิทยาลัยฯ ปรับบทบาทเป็นผู้ประสานงานให้กับท้องถิ่น เช่น การเป็นแกนประสานงาน การกำหนดยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาขยะของจังหวัดภูเก็ตและปัญหาสิ่งแวดล้อมบางประเด็น เป็นต้น
  • การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โครงการของวิทยาลัยฯ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานที่หลากหลาย ทั้งในแง่การสนับสนุนวิทยากรและงบประมาณ เช่น โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการสร้างเครือข่ายครูและสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเยาวชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งโครงการมัคคุเทศก์เยาวชนคนรักษ์ถิ่นและยุวทูตมัคคุเทศก์เกาะยาวใหญ่ ที่จัดต่อเนื่องมาโดยการสนับสนุนของสภาองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) และการลงนาม MOU ด้าน Scuba Diving กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงาน เป็นต้น
  • บูรณาการให้เข้ากับงานของท้องถิ่น มีความจำเป็นที่เราต้องพยายามบูรณาการงานหรือโครงการให้มีความสอดคล้องกับงานของท้องถิ่น เพราะนั่นคือความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เช่น โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพระบบกองเติมอากาศ เพื่อการแก้ปัญหาขยะอินทรีย์ของจังหวัดภูเก็ต โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและง่ายต่อการปฏิบัติ หรือการอบรมมัคคุเทศก์เยาวชน ก็ต้องบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มโฮมสเตย์ที่มีอยู่แล้วในชุมชน    เป็นต้น