ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
โทร : 6405/6147
Email : rattana.w(at)phuket.psu.ac.th
p001
ชื่อ-สกุล : นางละมัย วิทยาศิริกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งาน : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 6404
Email : lamai.v(at)phuket.psu.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งาน : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โทร : 6403
Email : tanawat.w(at)phuket.psu.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวนวลจันทร์ พู่พัฒนศิลป์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งาน : งานฝึกอบรม
โทร : 6402
Email : naunjun.p(at)phuket.psu.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิดานันท์ จิระสถิตย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งาน : งานฝึกอบรม
โทร : 6402
Email : jidanan.j(at)phuket.psu.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยนันท์ วอแสวง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งาน : งานสื่อสารองค์กร
โทร : 6401
Email : piyanan.v(at)phuket.psu.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายธนพงศ์พันธ์ นราธนฐานันตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งาน : งานฝึกอบรม
โทร : 6401
Email : thana.n(at)phuket.psu.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยธาริน เรืองรอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 6401
Email : piyatharin.r(at)phuket.psu.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญญทิพย์ สุวรรณชนะ
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ
งาน : ผู้ประสานงานโครงการ
โทร : 6402
Email : benyathip.s(at)phuket.psu.ac.th