รัตนา900
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

โทร : 6405/6147
Email : rattana.w(at)phuket.psu.ac.th
จินดา900
ชื่อ-สกุล : ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย วิทยาเขตภูเก็ต
รักษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

โทร : 6406
Email : jinda.sa(at)phuket.psu.ac.th
pmai
ชื่อ-สกุล : นางละมัย วิทยาศิริกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งาน : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทร : 6404
Email : lamai.v(at)phuket.psu.ac.th
podd
ชื่อ-สกุล : นายธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งาน : รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
โทร : 6402
Email : tanawat.w(at)phuket.psu.ac.th
pLean
ชื่อ-สกุล : นางสาวนวลจันทร์ พู่พัฒนศิลป์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งาน : งานฝึกอบรม
โทร : 6402
Email : naunjun.p(at)phuket.psu.ac.th
 
ชื่อ-สกุล : นางสาววิภาดา บูรณสุทธิกุล 
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งาน : บริการวิชาการและศูนย์ทดสอบ
โทร : 6409
Email :
wiphada.b(at)phuket.psu.ac.th
pamp
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิดานันท์ จิระสถิตย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งาน : งานฝึกอบรม
โทร : 6403
Email : jidanan.j(at)phuket.psu.ac.th
pinto
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยนันท์ วอแสวง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งาน : งานสื่อสารองค์กร
โทร : 6401
Email : piyanan.v(at)phuket.psu.ac.th
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวมัณฑนา แก้วชื่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งาน : งานสำนักงาน
โทร : 6407
Email : mantana.k(at)phuket.psu.ac.th
natt
ชื่อ-สกุล : นางสาวจีรนันท์ พึ่งสงวน
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ
งาน : ผู้ประสานงานโครงการ
โทร : 6404
Email : jeeranun.p(at)phuket.psu.ac.th