poster

การยืนยันสิทธิ์ | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

📣📣การยืนยันสิทธิ์📣📣 1.ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ >> https://goo.gl/forms/xLk1tdnXVkCkZZre2 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ >> https://goo.gl/sH2AHR 3.ใน”วันปฐมนิเทศ” วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 หากท่านใดไม่มาจะ”ถือว่าสละสิทธิ์” ทางคณะกรรมการพิจารณาจะดำเนินการเรียกรายชื่อสำรองขึ้นมาภายในวันนั้นทันที **สำหรับค่ามัดจำ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ขอเเจ้งว่า “ขอยกเลิกการเก็บค่ามัดจำผู้เข้าอบรม”** โดยมีเงื่อนไขการฝึกอบรม ดังนี้ 1. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% 2. ผู้เข้าอบรมต้องอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 10 วัน ตามกำหนดการ 3. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามที่วิทยาลัยกำหนด ⚠️⚠️**เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดภูเก็ต และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าอบรมในรุ่นนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝึกอบรมได้ ท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ต่อไปในอนาคต**⚠️⚠️ กำหนดการการฝึกอบรม >> https://goo.gl/4zR5bi ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อ่านต่อ

กำหนดการ

กำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   กำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ** ทั้งนี้กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** download

อ่านต่อ

poster

กำหนดการพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

กำหนดการพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร ๕ A download

อ่านต่อ

poster

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) download ยืนยันสิทธิ์ การฝึกอบรม กำลังโหลด…

อ่านต่อ

poster

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) download

อ่านต่อ

poster

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต รับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต กรมการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 จังหวัดภูเก็ต นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร เปิดรับเอกสารการสมัคร วันนี้ – 14 มีนาคม 2561  สอบคัดเลือก 18 มีนาคม 2561 ระยะเวลาการอบรม อบรม 26 มีนาคม – 17 มิถุนายน 2561 เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-18.00 น.  (อบรมทุกวัน จันทร์-อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต(กะทู้) ออกฝึกภาคปฎิบัติประมาณ 10 วัน สามารถเลือกภาษาในการอบรม 1. ภาษาอังกฤษ 2.ภาษาจีน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า...

อ่านต่อ

PR-template

ขอสำรวจรายชื่อผู้ที่สนใจฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ ในหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรบรอนซ์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ขอสำรวจรายชื่อผู้ที่สนใจฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ ในหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรบรอนซ์ (ใช้เวลาในการอบรม 224 ชั่วโมง) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา สามารถสื่อสารได้ดีในภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน – รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร >> https://goo.gl/Sia6hm – อบรมประมาณปลายเดือน มีนาคม 2561 – ค่าลงทะเบียนประมาณ 46,300 บาท หากมีงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียน อาจจะลดลง 50% หรือ ฟรี โดยวิทยาลัยกำลังพยายามหางบประมาณมาสนับสนุน อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าอาหารว่าง กระเป๋าและเอกสารประกอบการอบรม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร (บางมื้อ) และค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการศึกษานอกสถานที่ไม่ต่ำกว่า 10 วัน อบรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (กะทู้) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08...

อ่านต่อ

DSC00432

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่1

ประกาศวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่1 download

อ่านต่อ

แจ้งขอยกเลิกการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ จำนวน 3 รุ่น

ด้วยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2559 ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ และจะประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ทำให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ ได้อีกต่อไป วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต จึงขอแจ้งยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตร 1. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 จังหวัดกระบี่ 2. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 4 จังหวัดพังงา 3. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้หากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำหลักสูตร มัคคุเทศก์ภูมิภาคแล้วเสร็จ วิทยาลัยจะเปิดรับสมัครอีกครั้ง

อ่านต่อ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทยเฉพาะพื้นที่)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทยเฉพาะพื้นที่) เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปีบริบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือ เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ สามารถ ฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยได้

อ่านต่อ