PR-template

ขอสำรวจรายชื่อผู้ที่สนใจฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ ในหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรบรอนซ์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ขอสำรวจรายชื่อผู้ที่สนใจฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ ในหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรบรอนซ์ (ใช้เวลาในการอบรม 224 ชั่วโมง) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา สามารถสื่อสารได้ดีในภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน – รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร >> https://goo.gl/Sia6hm – อบรมประมาณปลายเดือน มีนาคม 2561 – ค่าลงทะเบียนประมาณ 46,300 บาท หากมีงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียน อาจจะลดลง 50% หรือ ฟรี โดยวิทยาลัยกำลังพยายามหางบประมาณมาสนับสนุน อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าอาหารว่าง กระเป๋าและเอกสารประกอบการอบรม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร (บางมื้อ) และค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการศึกษานอกสถานที่ไม่ต่ำกว่า 10 วัน อบรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (กะทู้) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08...

อ่านต่อ

DSC00432

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่1

ประกาศวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่1 download

อ่านต่อ

แจ้งขอยกเลิกการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ จำนวน 3 รุ่น

ด้วยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2559 ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ และจะประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ทำให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ ได้อีกต่อไป วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต จึงขอแจ้งยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตร 1. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 จังหวัดกระบี่ 2. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 4 จังหวัดพังงา 3. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้หากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำหลักสูตร มัคคุเทศก์ภูมิภาคแล้วเสร็จ วิทยาลัยจะเปิดรับสมัครอีกครั้ง

อ่านต่อ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทยเฉพาะพื้นที่)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทยเฉพาะพื้นที่) เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปีบริบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือ เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ สามารถ ฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยได้

อ่านต่อ

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้ 1. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 6. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด

อ่านต่อ

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู

เอกสารการสมัครโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้ 1. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด 6. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. จำนวน 5 ชุด

อ่านต่อ

บรอนซ์1พังงา

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต รับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร เปิดรับเอกสารการสมัคร วันนี้ – 24 เมษายน 2560  ระยะเวลาการอบรม อบรม 8 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม 2560 เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.  ณ มหาวิทยาลงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต(กะทู้) ออกฝึกภาคปฎิบัติประมาณ 10 วัน สามารถเลือกภาษาในการอบรม 1. ภาษาอังกฤษ 2.ภาษาจีน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือ เป็นโรคติดต่อ...

อ่านต่อ

การขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์

การขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์

การขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ เอกสารหลักฐานประกอบคําขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ขอใหม่) 1. แบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.10)     (ดาวน์โหลด) 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 3. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส หรือเอกสารสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 5. สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสําเนาทรานสคริปต์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง/ หรือสําเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ยื่นเอกสารฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย (ทางวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดเตรียมไว้ให้) 6. ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราของสถานพยาบาล (ยื่นเอกสารฉบับจริง) หรือ ตามแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลด) 7. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จํานวน 200 บาท *สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัด ภูเก็ต ให้เขียน ใบรับรองทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาเฉพาะกาลโดยเจ้าบ้าน (ใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าบ้าน) (ดาวน์โหลด)*...

อ่านต่อ

ประชุมมัคคุเทศก์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดหารือมัคคุเทศก์ภูเก็ตในการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดหารือมัคคุเทศก์ภูเก็ตในการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์   เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดประชุมหารือกับนาย ศุภชัย วัฒนพรินทร นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดภูเก็ต นายกฤช เทพบำรุง นายกสมาคมมัคคุเทศก์อันดามันพร้อมสมาชิกเข้าร่วม โดยทางที่ประชุมได้เปิดให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำกิจกรรมระหว่างมัคคุเทศก์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ รวมไปถึงมัคคุเทศก์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และสมาคมกับสมาคมเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

อ่านต่อ