คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย กรอบการวิจัย แนวปฏิบัติ เกณฑ์การตั้งงบประมาณ ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัย

 


 

ทุนวิจัยประเภท วิจัยสถาบัน word-doc-icon pdf-icon
1. แบบวิจัย1/วิจัยสถาบัน word-doc-icon pdf-icon
2. แบบวิจัย 1 word-doc-icon pdf-icon
3. แบบวิจัย 3.2/รายได้ word-doc-icon pdf-icon
4. แบบวิจัย 5/รายได้ word-doc-icon pdf-icon
5. แบบวิจัย 6 word-doc-icon pdf-icon
6. แบบวิจัย 7 word-doc-icon pdf-icon
7. แบบวิจัย 9/วิจัยสถาบัน word-doc-icon pdf-icon
8. แบบวิจัย 11 word-doc-icon pdf-icon
9. แบบวิจัย12/วิจัยสถาบัน word-doc-icon pdf-icon
10. แบบวิจัย 13.1 word-doc-icon pdf-icon
11. แบบวิจัย 14.1 word-doc-icon pdf-icon
12. แบบวิจัย 15.2/report word-doc-icon pdf-icon

 


 

ทุนวิจัยประเภท กำหนดหัวข้อ word-doc-icon pdf-icon
1. แบบวิจัย 1/Pre word-doc-icon pdf-icon
2. แบบวิจัย 1 word-doc-icon pdf-icon
3. แบบวิจัย 5/รายได้ word-doc-icon pdf-icon
4. แบบวิจัย 6 word-doc-icon pdf-icon
5. แบบวิจัย 9 word-doc-icon pdf-icon
6. แบบวิจัย 11 word-doc-icon pdf-icon
7. แบบวิจัย 13/1 word-doc-icon pdf-icon
8. แบบวิจัย 14.1 word-doc-icon pdf-icon
9. แบบวิจัย 15.1/Report/Manuscript word-doc-icon pdf-icon
10. แบบวิจัย 15.1/Reprint word-doc-icon pdf-icon
11. แบบวิจัย 15.2/Report word-doc-icon pdf-icon

 


 

สนใจติดต่อ Tel. 076-276-402-4 Fax. 076-276-400 E-mail: pcc@phuket.psu.ac.th

Link สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดนักวิจัย )

Link  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดนักธุรกิจ )