44329402_889733077879243_1294801600291799040_n

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเ

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม...

อ่านต่อ

DSC_0258

วชภ.ม.อ. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว ทกจ.ภูเก็ต จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฉพาะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดภูเก็ต...

อ่านต่อ

เปลี่ยนถ่ายบัตรมัคคุเทศก์2

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 –...

อ่านต่อ

PCC Youtube Channel

PCC Facebook

PHUKET CODE OPEN
Previous Image
Next Image

info heading

info content

ช็อป ชม ชิม วิถี Thai-Indonesian
Previous Image
Next Image

info heading

info content

นักสื่อความหมายมืออาชีพ"ลูกไก่"
Previous Image
Next Image

info heading

info content

มัคคุเทศก์เฉพาะต่างประเทศรุ่นที่1
Previous Image
Next Image

info heading

info content