No Upcoming Events Found
DSC_0258

วชภ.ม.อ. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว ทกจ.ภูเก็ต จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฉพาะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดภูเก็ต...

อ่านต่อ

เปลี่ยนถ่ายบัตรมัคคุเทศก์2

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 –...

อ่านต่อ

เปลี่ยนถ่ายบัตรมัคคุเทศก์

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 –...

อ่านต่อ

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1 – รุ่นที่...

อ่านต่อ

PCC Youtube Channel

PCC Facebook

PHUKET CODE OPEN
Previous Image
Next Image

info heading

info content

ช็อป ชม ชิม วิถี Thai-Indonesian
Previous Image
Next Image

info heading

info content

นักสื่อความหมายมืออาชีพ"ลูกไก่"
Previous Image
Next Image

info heading

info content

มัคคุเทศก์เฉพาะต่างประเทศรุ่นที่1
Previous Image
Next Image

info heading

info content